Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Door verder gebruik van deze website, stemt u in met deze, mogelijk van tijd tot tijd gewijzigde, Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van deze website of materiaal dat erop weergegeven wordt te staken. Van tijd tot tijd kunnen Travel Alberta of de regering van Alberta deze Gebruiksvoorwaarden geheel naar eigen goeddunken aanpassen zonder u hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. Het is daarom belangrijk dat u deze aangepaste Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de website doorneemt, want met elk verder gebruik van de website stemt u in met die Gebruiksvoorwaarden.

Inhoud die en materiaal dat van tijd tot tijd en inclusief maar niet beperkt tot alle aan toerisme gerelateerde productaanbiedingen en activiteiten op deze website wordt weergegeven (het 'Materiaal'), dient uitsluitend ter informatie.

GEDRAG

Bezoekers van de websites worden geacht zich aan geldende wetten te houden. Inhoud die door gebruikers met andere bezoekers gedeeld wordt, moet passend zijn. Zo niet, dan verwijdert Travel Alberta die inhoud geheel naar eigen goeddunken.

U stemt ermee in: (i) de website of het Materiaal te gebruiken op een manier die voldoet aan de geldende wetten of aan deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) geen beperkingen van technische of beveiligingsaard van de website te omzeilen, of een tool te gebruiken om functies of functionaliteit te activeren die normaal gesproken niet actief zijn op de website; (iii) geen reverse engineering toe te passen op de website of het Materiaal, tenzij toegestaan door de geldende wetgeving of door vergunningen met betrekking tot open source software die erbij geleverd werd; (iv) geen actie te ondernemen of proberen te ondernemen die de juiste werking van de website verstoort; (v) geen inhoud te versturen, inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers gegenereerde inhoud, die beschouwd kan worden als onwettig, schadelijk, spam, smadelijk, lasterlijk, kwetsend, bedreigend, pornografisch of anderszins aanstootgevend, of die inbreuk maakt op of misbruik maakt van de octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of ander intellectueel eigendom van enig andere persoon; (vi) geen inhoud te verzenden, verdelen of uploaden, inclusief maar niet beperkt tot inhoud of programma's gegenereerd door gebruikers die virussen bevatten of andere blokkerende apparaten of schadelijke onderdelen die bedoeld zijn voor schade toebrengen aan, op nadelige wijze verstoren van, onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie; of (vii) de volgende handelingen op geen enkele wijze uit te voeren met Materiaal op de website: kopiëren, aanpassen, vertalen, wijzigen, afgeleiden ervan creëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of verdelen, tenzij schriftelijke toestemming is verkregen van Travel Alberta.

GARANTIEDISCLAIMER

Travel Alberta heeft met geen enkele gebruiker van onze website(s) een speciale of vertrouwensrelatie. U erkent dat Travel Alberta geen controle heeft over en geen verplichting heeft om actie te ondernemen met betrekking tot: (i) welke gebruikers toegang krijgen tot de site(s); (ii) welke inhoud gebruikers bekijken; (iii) wat het effect is van de inhoud op een gebruiker; (iv) hoe een gebruiker inhoud of Materiaal interpreteert of gebruikt, of (v) welke actie een gebruiker zou kunnen ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud of het Materiaal.

Inhoud en Materiaal weergegeven op deze website is slechts ter informatie en Travel Alberta verkoopt geen aan reizen gerelateerde diensten aan u, direct of indirect (inclusief maar niet beperkt tot accommodaties of toeristische activiteiten). Zulke diensten worden door derden geleverd en zijn onderhevig aan voorwaarden en tarieven vastgesteld door deze derde partijen. Informatie gegeven door Travel Alberta die gebaseerd is op wisselkoersen voor diverse valuta, is slechts ter informatie en Travel Alberta is niet verantwoordelijk voor enige onnauwkeurigheid in wisselkoersen of door een derde partij gehanteerde andere omrekeningsfactoren voor wisselkoersen.

De website en het Materiaal bieden geen garanties of voorwaarden, impliciet of expliciet. Voor zover mogelijk onder de geldende wetgeving is Travel Alberta niet verantwoordelijk voor enige garantie of voorwaarde betreffende het Materiaal, impliciet of expliciet, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden of verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending of andere inbreuk op rechten. Travel Alberta geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot gebruik, nauwkeurigheid, tijdlijnen, toepasselijkheid, werking, beveiliging, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van deze website of andere sites die aan deze site gelinkt zijn. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

VRIJWARING

U vrijwaart Travel Alberta, de regering van Alberta, aangesloten maatschappijen, directeuren, vertegenwoordigers en medewerkers voor alle kosten en juridische kosten die te maken hebben met: (i) een claim of vereiste van een derde partij als gevolg van uw toegang en/of gebruik van de site(s); (ii) uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, of (iii) schending door u, of een derde partij die uw computer(s) of appara(a)t(en) gebruikt, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen enkel geval kunt u Travel Alberta aansprakelijk stellen in verband met deze website of de diensten van een derde partij of een toeristische ervaring. In geen enkel geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, is Travel Alberta verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, speciale, bestraffende, incidentele of gevolgschade, ontstaan door gebruik, of onvermogen tot gebruik van de website, het Materiaal of de materialen of aan toerisme gerelateerde producten of activiteiten gevonden via links naar websites van derden.

OPMERKING BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Materiaal op deze website, inclusief de onderliggende HTML, tekst, illustraties, foto's, afbeeldingen, design, icoontjes, audiofragmenten, videofragmenten, documenten, producten, software en alle andere inhoud is beschermd onder de Canadese wet en internationaal intellectueel eigendomsrecht, en is eigendom van dan wel gelicentieerd aan Travel Alberta.

Met uitzondering van hetgeen toegezegd wordt in de onderstaande beperkte licentie is het ten strengste verboden om het Materiaal of enig onderdeel ervan te gebruiken, wijzigen, reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of te verdelen, ongeacht de reden, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Alberta.

'TRAVEL ALBERTA', het design van Travel Alberta en logo's zijn handelsmerken of officiële merken van Travel Alberta. Andere woorden, designs, formuleringen, tekens of symbolen die op deze website voorkomen kunnen geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of officiële merken van Travel Alberta of derde partijen zijn. Ieder gebruik van zo'n handelsmerk of officieel merk is ten strengste verboden, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Alberta.

BEPERKTE LICENTIE

Onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Travel Alberta u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie, waarmee u toegang hebt tot het inhoudsmateriaal, of een deel ervan, en het kunt bekijken, downloaden, opslaan of een kopie ervan kunt uitprinten, vooropgesteld dat:

  1. Uw gebruik van dergelijk Materiaal slechts voor educatieve of persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is
  2. U geen vermeldingen van auteursrecht, handelsmerk en andere vermeldingen van intellectueel eigendom in dergelijk Materiaal verwijdert
  3. Dergelijk Materiaal op geen enkele manier gewijzigd wordt
  4. TRAVEL ALBERTA als de bron van dergelijk materiaal wordt vermeld
  5. Dergelijk Materiaal niet gepresenteerd wordt als een officiële versie van het Materiaal

U mag het Materiaal, of enig onderdeel ervan, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, logo's, symbolen, merken, foto's, tabellen, grafieken en andere grafische informatie, op geen enkele manier zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Alberta gebruiken, tenzij nadrukkelijk toegestaan in de bovenstaande beperkte licentie.

Zonder gebruiksrecht mag u op geen enkele manier gebruik maken van enige tekst uit het Materiaal, waarvan aangegeven is dat die voorzien is door een derde partij. Verzoeken om dergelijk Materiaal te mogen gebruiken moeten direct aan de betrokken derde partij gericht worden.

Neem voor meer informatie betreffende auteursrecht of ander intellectueel eigendom en de inhoud van deze website, of om toestemming te vragen voor het gebruik van het Materiaal, of een deel ervan, buiten het kader van de verstrekte beperkte licentie, contact met ons op.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Travel Alberta is geen boekingskantoor, organiseert geen rondleidingen en geeft geen garanties over de organisaties waarnaar op deze website verwezen wordt. Links naar andere websites worden slechts voor informatie en gemak gegeven. Travel Alberta geeft geen garanties over die websites en hun inhoud en u gebruikt die websites op eigen risico. Travel Alberta bewaakt de inhoud van die sites niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en nauwkeurigheid ervan. Travel Alberta biedt geen verklaringen of garanties voor wat betreft de betrouwbaarheid, financiële staat of geschiktheid voor enig doel van een organisatie waarnaar op deze website verwezen wordt, noch voor een toeristisch product of activiteit waarnaar verwezen wordt. Travel Alberta moedigt gebruikers aan om het privacybeleid van gelinkte websites te lezen alvorens er gebruik van te maken of alvorens persoonlijke informatie te vermelden.

LINKS NAAR WEBSITES VAN TRAVEL ALBERTA

In het algemeen moedigt Travel Alberta derde partijen aan om op hun website te linken naar deze website. Daarom is het niet nodig om toestemming te vragen om een link op een website te plaatsen. Door een link op uw website te plaatsen, stemt u echter wel in om u aan de volgende link-praktijken te houden:

  • U gebruikt alleen tekstuele links
  • De officiële logo's van TRAVEL ALBERTA worden niet als navigatietool gebruikt
  • De creatie van een link zet de gebruiker niet op een dwaalspoor voor wat betreft de bron van het Materiaal door gebruik te maken van framing
  • U houdt zich aan deze Gebruiksvoorwaarden

BEËINDIGING

Travel Alberta mag de beperkte licentie die met deze Gebruiksvoorwaarden toegewezen wordt, en uw toegang tot de website en het Materiaal beëindigen als Travel Alberta, geheel naar eigen goeddunken, besluit dat u zich niet gehouden hebt aan een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden. Na beëindiging, moet u het gebruik van deze website staken en alle kopieën van Materiaal verkregen van deze website vernietigen, en/of aanvullende of alternatieve stappen ondernemen die Travel Alberta mag eisen in verband met de beëindiging.

ALGEMEEN

Bescherming van de privacy is onderhevig aan de FOIP wet van Alberta die hier van kracht is door verwijzing ernaar in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden, in combinatie met de FOIP wet van Alberta en alle beperkingen of disclaimers op de website, vormen de overeenkomst tussen u en Travel Alberta voor wat betreft toegang tot en gebruik van de website en het Materiaal.

DIVERSEN

Verzuim van een partij om op enige wijze een hier gegeven recht uit te oefenen, wordt niet gezien als een vrijwaring van andere hier gegeven rechten. Travel Alberta is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen onder deze overeenkomst, indien Travel Alberta de oorzaak van dit verzuim niet redelijkerwijs kon beïnvloeden, inclusief zonder beperking mechanische, elektronische of communicatiestoornissen of afbraak. Indien een voorziening in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of ongegrond is, dient die voorziening tot een zo klein mogelijk deel beperkt of geëlimineerd te worden, terwijl deze Gebruiksvoorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar en kunnen niet gesublicentieerd worden door een gebruiker, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Alberta. Travel Alberta mag deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk toewijzen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan en opgesteld krachtens de wetten van de Provincie Alberta in Canada en de geldende federale wetten van Canada, zonder inachtneming van conflicten van juridische principes. U stemt ermee in dat alle claims die kunnen ontstaan tegen Travel Alberta door of in verband met de website(s), behandeld worden door een bevoegde rechtbank in Calgary, Alberta, Canada. U stemt in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken, legt u neer bij de eerlijkheid en gemak van een procedure in dergelijke rechtbanken, en zegt toe geen bezwaar te hebben tegen een procedure in dergelijke rechtbanken. Beide partijen stemmen ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden de volledige en exclusieve verklaring zijn van het wederzijds begrip van de partijen en dat ze alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicaties en andere verstandhoudingen met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden vervangen. Travel Alberta mag gebruikers berichten sturen, ook als ze over veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden gaan, per e-mail, per post of via notificatie op de website(s). Indien u verder gebruik maakt van de website of de dienst na een melding dat deze Gebruiksvoorwaarden veranderd zijn, geeft u aan in te stemmen met de veranderingen.

CONTACT

Wilt u contact opnemen met Travel Alberta met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar: info@travelalberta.com.